Forse groei omzet en winst Novisource in 2015

01-04-2016

Hoofdpunten 2015

Willem van der Vorm, CEO Novisource N.V., over de resultaten:
‘Onze beoogde ontwikkeling van een consultancybedrijf met een sterke marktpositie en een toenemende financiële slagkracht is ook in 2015 doorgezet. Na een moeilijke start wisten wij vooral vanaf de zomer onze resultaten sterk te verbeteren. Alle werkmaatschappijen behaalden betere resultaten, waarbij het eerder overgenomen Diesis voor het eerst een heel jaar positief bijdroeg aan het resultaat. Onze consultants met ruime branche-ervaring, diepe vakkennis én implementatiekracht zijn in toenemende mate de succesfactor bij en voor onze klanten.‘

Omzet
De omzet van de Groep nam in 2015 toe met 32,5% van € 42,0 miljoen tot € 55,7 miljoen. Vrijwel de gehele groei van de omzet is autonoom. Circa € 0,95 miljoen van de stijging is het gevolg van de acquisitie van Diesis in 2014. De toename van de omzet bij B-street was daarbij het grootst met € 12,1 miljoen. Dit staat voor een stijging met zo’n 36%. De stijging bij de Novisource labels en Diesis bedroeg € 1,6 miljoen een toename met 19,2%.

Brutowinst
In lijn met de toename van de omzet laat de brutowinsteen stijging zien van ruim 23% van  € 4,2 miljoen naar € 5,2 miljoen.

Brutomarge
De brutomarge laat een geringere stijging zien dan de toename van de omzet. Dit valt met name te verklaren uit het feit dat de additionele omzet behaald door B-street een lagere marge heeft. Dit is een gevolg van de aard van de dienstverlening.

Kosten
De verkoopkosten en de algemene beheerskosten lieten samen een stijging zien van 23%, buitengewone posten buiten beschouwing gelaten. De belangrijkste oorzaak is gelegen in de groei van de omzet. Twee andere redenen zijn:

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat exclusief buitengewone posten steeg van € 424.000 naar € 519.000, een stijging met 22,4%. De buitengewone posten waaraan hiervoor gerefereerd wordt betreffen voor 2015 een last van € 112.000 die samenhangt met een earn-outbetaling aan het management van Diesis en in 2014 een last van € 1 miljoen in verband met het verkrijgen van de beursnotering.

Financieringslasten
De netto financieringslasten bedragen over 2015 € 18.000. In 2014 was dit € 6.000. De belastingdruk ligt, net als in 2014, net boven de 20% van het resultaat voor belasting. De winst per aandeel steeg van een verlies van € 0,06 in 2014 naar een winst van € 0,02 in 2015.

Financiële positie
Wij hebben onze sterke vermogenspositie behouden. Het Eigen Vermogen steeg van € 3,0 miljoen naar € 3,4 miljoen. De solvabiliteit bleef stabiel evenals de liquiditeit ratio’s. De  kaspositie verbeterde naar € 4,7 miljoen (ultimo 2014: € 3,9 miljoen).

Een tabel en meer gedetailleerde financiële informatie vindt u in het persbericht en in de bijlage.

Strategie: specialisatie
Novisource kiest voor een strategie van specialiseren waarbij kennis en vaardigheden van enkele thema’s die relevant en actueel zijn in haar doelmarkten wordt opgebouwd. Om zo steeds meer door (potentiële) klanten en (toekomstige) medewerkers als autoriteit op zo’n kennisgebied te worden gezien.

Vooruitzichten 2016
De Raad van Bestuur kan op dit moment geen uitspraak doen over de financiële vooruitzichten voor 2016, dit mede gezien het feit dat de huidige Raad van Bestuur in de eerste helft van 2016 zal aftreden. Wel is het zo dat de start van 2016 commercieel moeizaam is. Enerzijds door de gebruikelijke aarzeling bij klanten aan het begin van een nieuw jaar, anderzijds hebben de interne discussies die mede de aanleiding zijn geweest voor de leden van de Raad van Bestuur om hun functie ter beschikking te stellen invloed gehad op de operationele gang van zaken.

Gebeurtenissen na balansdatum
De leden van de Raad van Bestuur van Novisource N.V. hebben op 22 februari 2016 besloten hun functie ter beschikking te stellen. De leden van de Raad van Bestuur zijn tot dit besluit gekomen, omdat hen duidelijk is geworden dat een meerderheid van de aandeelhouders het vertrouwen in hen heeft verloren. Er is een verschil van inzicht over de wijze waarop de komende jaren de verdere uitbouw van de activiteiten van Novisource gestalte moet worden gegeven. De met deze gebeurtenis samenhangende kosten worden vooralsnog ingeschat tussen € 300.000 en € 350.000.

Jaarverslag 2015
Medio april is het Jaarverslag 2015 te downloaden op www.novisource.nl.

Aandeelhoudersvergadering
Op 1 juni 2016 van 14.00 tot 15.30 uur vindt in NBC Congrescentrum te Nieuwegein de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering plaats. Meer informatie zal tijdig op www.novisource.nl worden gepubliceerd.

Download het nieuwsbericht als pdf

Cookies

Novisource respecteert je privacy en is wettelijk verplicht om je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Deze website maakt gebruik van cookies om:

Lees meer over onze cookie statement

Accepteren Verdergaan zonder te accepteren